Zmiana umowy spółki jeszcze przed wpisem do rejestru?
 Oceń wpis
   

Zgodnie z art. 161 Kodeksu Spółek Handlowych wraz z sporządzeniem umowy spółki z o.o. doszło do powstania spółki w organizacji, właściwie prawnie może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dopiero z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednak jak mówi art. 11 & 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w czasie fazy organizacji stosuje się odpowiednie przepisy mówiące, że zmiana spółki z o.o. wymaga podjęcia uchwały wspólników.

 

Działanie te powoduje dodatkowe komplikacje, dlatego Sąd Najwyższy uznał, że zmiana umowy spółki przed wpisaniem do rejestru przedsiębiorców jest zmianą czynności prawnej i w czasie tego stosuje się reguły ogólne prawa cywilnego. W czasie dokonywanych nowelizacji wymagana jest tylko zgoda wszystkich stron.

Można, więc powiedzieć, że zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwa, przez złożeniem wniosku o wpis do KRS. Zmieniając umowę spółki po rejestracji wymaga zmiany samego aktu notarialnego w obecności profesjonalnego notariusza, co wiąże się z kosztami dla jednostki gospodarczej.

 

Komentarze (0)
Pasywa.
 Oceń wpis
   

Pasywa są to składniki majątku przedsiębiorstwa powodujące zmniejszenia po stronie Dt i zwiększenia po stronie Ct, są środkami finansującymi Aktywa. Pasywa dzielą się na:

 

KAPITAŁY WŁASNE wniesione i osiągane przez jednostkę gospodarczą wartości majątku przedsiębiorstwa będące jej własnością. W skład KW wchodzi:

 1. kapitał podstawowy,

 2. udziały własne,

 3. kapitał zapasowy,

 4. pozostałe kapitały rezerwowe,

 5. zysk/strata z lat poprzednich,

 6. zysk/strata netto.

 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA są to środki pieniężne, które podmiot zobowiązuje się do spłaty swoim kontrahentom bądź instytucją publicznym. Dzielą się na:

 1. rezerwy na zobowiązania,

 2. zobowiązania długoterminowe,

 3. zobowiązania krótkoterminowe,

 4. rozliczenia międzyokresowe.

 

AKTYWA I PASYWA tworzą w spółce bilans sporządzany na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem sporządzenia rachunku zysków i strat. Każda jednostka prowadząca handel, świadcząca usługi czy zajmująca się produkcją zobowiązana jest w przypadku bilansu księgować każdą operację gospodarczą na odpowiednich kontach.

Komentarze (0)
Aktywa.
 Oceń wpis
   

Aktywa składniki majątku przedsiębiorstwa wykorzystywane do bieżącej działalności gospodarczej przeznaczone do korzystania w okresie dłuższym niż jeden rok, nie zużywają się w czasie jednego procesu produkcyjnego.

 

AKTYWA TRWAŁE:

I. Wartości niematerialne i prawne:

 1. koszty zakończonych prac rozwojowych,

 2. wartość firmy,

 3. inne wartości niematerialne i prawne,

 4. zaliczki na wartości niematerialne i prawne

np. programy komputerowe, know-how, patenty.

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe:

 1. środki trwałe,

 2. środki trwałe w budowie,

 3. zaliczki na środki trwałe.

np. budynek, maszyny, rozpoczęta, ale nie skończona hala produkcyjna.

 

III. Należności długoterminowe środki pieniężne należne jednostce gospodarczej w okresie spłaty dłuższej niż 1 rok.

 

IV. Inwestycje długoterminowe działania firmy mające na celu zwiększenie kapitału jednostki za pomocą zaangażowania środków pieniężnych w akcje, obligacje z terminem wykupu większym niż 1 rok.

 

AKTYWA OBROTOWE:

I. Zapasy:

 1. materiały,

 2. półprodukty i produkty w toku,

 3. produkty gotowe,

 4. towary,

 5. zaliczki na dostawy,

 6. inwentarz żywy.

 

II. Należności krótkoterminowe:

 1. od odbiorców,

 2. publicznoprawne,

 3. od pracowników,

 4. dochodzone na drodze sądowej,

 5. pozostałe.

 

III. Inwestycje krótkoterminowe:

 1. krótkoterminowe aktywa finansowe:
  * udziały lub akcje,
  * inne papiery wartościowe,
  * udzielone pożyczki,
  * inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 1. środki pieniężne:
  * w kasie,
  * na rachunku bankowym,
  * inne aktywa pieniężne.

Komentarze (0)

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej