Bilans i rachunek zysków i strat.
 Oceń wpis
   

Bilans jest zestawieniem obrotów i sald aktywów i pasywów występujących w przedsiębiorstwie. Sporządza się go na początku i końcu roku obrotowego przez jednostki korzystające z Ksiąg Rachunkowych.Rok obrotowy w podmiocie gospodarczym ustalony został w czasie rozpoczęcia działalności i trwać musi pełne, nieprzerwanie 12 miesięcy, tzn. rejestrując się w Krajowym Rejestrze Sądowym, uwzględniliśmy że dzień 1 kwietnia jest naszym początkiem to 31 marzec jest końcem i to właśnie do tego czasu jesteśmy zobowiązani sporządzić bilans.

 

Bilans składa się z:

    1. Aktywów, w tym:

 • trwałych,

 • obrotowych.

   

    2. Pasywów, w tym:

 • kapitałów własnych,

 • zobowiązań.

 

Rachunek zysków i strat jest dokumentem przedstawiającym efektywność przedsiębiorstwa w ramach prowadzonej polityki gospodarowania zasobami pieniężnymi. Przedstawia wartość dochodów i wydatków. Głównym celem zestawienia rachunku zysków i strat jest ustalenie wyniku finansowego, który będzie ukazywał zdolność firmy do generowania zysków i wywiązywania się z bieżących zobowiązań.

Komentarze (0)
Rachunek przepływów finansowych.
 Oceń wpis
   

Rachunek przepływów finansowych/pieniężnych zwany jest również cash flow z j. angielskiego i jest jednym z elementów sprawozdania sporządzanego przed jednostkę gospodarczą.

 

Rachunek przedstawia przepływy pieniężne w podziale na działalność operacyjną, działalność inwestycyjną i działalność finansową.

Biorąc pod uwagę działalność operacyjną, czyli mającą na celu wytworzenie wyrobów gotowych lub świadczenie usług do przepływów pieniężnych zaliczyć można:

 •  sprzedaż dóbr i usług,

 •  zapłaty dostawcom za dostawy towarów i materiałów,

 •  wypłaty wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom,

 •  zapłacone podatku i opłaty.

Natomiast do przepływów inwestycyjnych zaliczamy:

 •  zakup i sprzedaż środków trwałych,

 •  udzielone pożyczki oraz otrzymane spłaty,

 •  zakup sprzedaż udziałów i akcji innych jednostek gospodarczych.

 W działalności finansowej wyróżnić możemy przepływy takie jak:

 • przychody z emisji udziałów, akcji i papierów dłużnych spółki,

 • zapłata dywidend i wykup akcji własnych przedsiębiorstwa,

 • spłaty pożyczek i kredytów. 

Komentarze (0)
Pora na KRS!
 Oceń wpis
   

Dla wszystkich jednostek prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których rok obrotowy równa się roku kalendarzowemu, czyli trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia zbliża się ostatni termin zatwierdzenia, a później złożenia sprawozdań finansowych za rok 2014 do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zeznanie te powinno zostać przekazane najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, jeżeli jednak z jakiś przyczyn nie zostało złożone, jednostka ma 15 dni na wywiązanie się ze swoich obowiązków. W sytuacji nieterminowego złożenia dokumentacji, firma zostanie pociągnięta do odpowiedzialności majątkowej w wysokości nawet 35 000 złotych.

Przedsiębiorstwo prowadząc pełną księgowość koniecznie dołączyć musi:
 

 

Jeżeli w firmie przeprowadzona została kontrola biegłego rewidenta, to należy dołączyć do tych wniosków również jego opinię.  

Komentarze (0)

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej